mann

I seks år har jeg har jeg arbeidet innenfor mannsdominerte yrker, alstå helt siden 2009.  Jeg har jobbet med salg av elektrovarer i butikk i tillegg til å ha tilbrakt over 4 år i telecom-bransjen. Begge er eksempler på bransjer hvor det tradisjonelt sett er flest menn, og hvor menn stort sett brillierer. Jeg lurer på hvorfor?

Den kjente bloggeren Voe, som nå studerer digital markedsføring har også fått kjenne på mannsdominansen innen den teknologiske verden. I et blogginnlegg skriver hun:

«I løpet av studiene har vi fått besøk av utrolig mange vellykkede menn. Altså, vellykkede i den forstand at de har tjent loads med penger, og ja, de aller fleste er menn.»

Hvorfor er de aller fleste menn? Det har gjennom tidene vært mye diskusjoner rundt hvorfor det er så få kvinner i toppjobbene, og hvorfor kvinner har lavere lønn enn menn.

Derfor spør jeg igjen; hvorfor er de aller fleste menn? Kunne det ikke likegreit vært suksessfulle kvinner? Er det slik at det ligger nedlagt i vår arv og biologi at vi kvinner skal ha ansvar for barn og hjem, mens vi trenger en mann til å forsørge oss? Eller kan det rett og slett være fordi kvinner i mindre grad ønsker å konkurrere om toppjobbene? Eller er både kvinner og menn fulle av feilaktige fordommer?

Er kvinner begrenset av biologien?

La oss se litt på vår historiske arv. Mennesket er 5 mill år gammelt og helt siden steinalderen har kvinnene hatt hovedansvar for barn, og menn har hatt ansvar for krig og jakt. Basert på slike antakelser kan man dermed lese artikler i media at kvinner sakker akterut på arbeidsmarkedet når de får barn, og at kvinner dropper karrieren når de får barn. Men i alle dager sier nå jeg, det må da to mennesker til å få barn?

På en annen side kan biologien endres raskt hvis teknologien forandrer seg. Få menn er stand til å overleve ved å kaste spyd for å tiltrekke seg kvinner, fordi vi i dag er opptatt av helt andre egenskaper. Gjennom pappapermisjonen er menn hjemme med barn, og stadig fler menn tar sin del av husarbeidet.

I steinalderen var menn og kvinner ganske langt fra hverandre, mens i dag, pågrunn av  utviklingen i teknologien, nærmer de seg, hvor kvinner og menn driver med mye av det samme. Dermed er det heller ikke noen hold i argumentet basert på biologi.

Er kvinner mindre konkurranseorienterte da?

En studie fra Harvard Kennedy School har vist at kvinner i mindre grad enn menn er villig til å konkurrere og til å satse på å vinne. I studien fremkommer det at kjønnsforskjeller i høystatus yrker fortsatt er betydelig, selvom studien viste at begge kjønn hadde samme prestasjonsnivå. Hvis dette stemmer og kan oversettes til arbeidslivet, kan dette være en av årsakene til at det er så få kvinner i toppjobbene, ettersom disse svært ofte er konkurranseutsatte.

Det kan godt hende de har rett i at kvinner er mindre konkurranseorienterte, men jeg lurer også på om disse funnene kan ha en annen underliggende årsak. Kan det ha seg slik at vi kvinner er så redd for å feile, og dermed trekker seg unna? Eller kan det ha noe med kvinners egne sterotypier av hvordan kvinner presterer i arbeidslivet?

Jenter er flinkest på skolen, mens gutta ender med lederjobbene.

Statistisk sett er jenter flinkest videregående skole og får best karakterer, likevel er kvinner dårlig representert i realfagene og det er gutta som ender opp med lederjobbene. Hvorfor det er slik, ønsket Sarah-Jane Leslie ved Princeton University å finne ut av.

Mestringstro påvirker mer enn hva evnene skulle tilsi

Studiene viste at vår oppfattelse eller våre fordommer påvirker prestasjon. Siden statistikken viser at gutter gjør det bedre i matematiske fag enn jenter, blir prestasjonen til jentene tydlig påvirket av denne holdningen. Priming påvirker prestasjon og mestringstro mer enn hva evnene skulle tilsi. En annen studie antyder at vi ikke engang er klar over at vi sitter med slike fordommer.

Både menn og kvinner har disse fordommene

En eldre studie fra et amerikansk faktultet, kom frem til noen interessante funn da de isenesatte en ansettelsesprosess hvor de skulle rekruttere en ny assistent professor.

De satt sammen to helt like fiktive CVer, bare med forskjellige navn, en mann og en kvinne. Forskerene fant at CVen med et mannlig navn ble vurdert 73% av gangene til å være verdig en ansettelse, mens den samme CVen med et kvinnelig navn kun ble vurdert ansettelsesverdig i bare 45% av tilfellene. Dette ble vurdert av både mannlige og kvinnlige ansettere.

For å avlive disse mytene, eller kall det fordommene, har flere andre studier vist, at det ikke er noen kjønnsforskjeller så store,  at de overskygger forskjeller innad i hvert kjønn; for eksempel er mannlige ledere seg i mellom, mer forskjellige fra hverandre enn hva de er fra kvinner generelt. 

Hvorfor så få kvinner i toppstillinger?

Kvinner utgjør 50 prosent av den norske befolkning, mens bare 35,8 prosent av norske lederstillinger, skriver Dagbladet i mars 2016. Hvorfor er kvinneandelen så lav i toppstillinger i Norge? Forklaringen kan ligge i rent psykologiske årsaker. Studier har nemlig vist at vi ansetter andre som er lik oss selv, som på fagspråket kalles likhetseffekten. Så hvis det er flest menn i toppstillinger i norge, så er det kanskje ikke rart at det blir ansatt flest menn?

Elin Ørjasæter, tidligere hodejeger og nåværende lektor på Høyskolen i Kristiania  sa til NRK i 2014 at:

«Arbeidsgivere oppfører seg som om de skal rekruttere en ny bestevenn, ikke en ny arbeidstaker.»

For en stund tilbake ble det publisert en artikkel i Kampanje, hvor Westerdals-elev Ronja Perez Møystad, også opplever denne tensensen i kronikken «Menskoppen begynner å renne over for alvor«. Her skriver hun at gutter oftere velger å samarbeide med gutter, og trekker seg bort fra jentene. Igjen, rent psykologiske faktorer som vi kanskje ikke er klar over.

På en annen side er det også svært omdiskutert om en skal ha bilde på CVen, eller ikke. En studie gjort av forskerne Bradley Ruffle og Ze’ev Shtudiner, ved de to israelske universitetene, Ben-Gurion og Ariel University Centre, kom de frem til at attraktive jenter ikke bør legge ved bilde i CVen.

I studien ble det sendt ut over 2500 fiktive søknader, og til hver jobbsøknad sendte de to like CVer, en med bilde og en uten. Studien viste at pene menn hyppigere ble kalt inn til intervju enn mindre attraktive menn, mens det derimot var omvendt hos det kvinnelige kjønn. Der ble attraktive kvinner sjeldnere kalt inn på intervju hvis de la ved et bilde i CV-en. Det skulle vise seg at 93 prosent av de som skulle velge ut kandidater til jobbintervju, var kvinner.

Forskernes konklusjon ble derfor den gode gammeldagse teorien om at kvinner er sjalu på pene kvinner. Om denne studien kan overføres til Norge vites ikke, men Elin Ørjasæter sa i en debatt på TV2 at i store tall har vi sett at CVer med bilde, overskygger de faktiske kvalitetene til kandidaten, og ofte er dette basert i sterotypier som ikke er sanne, dermed blir vår oppfattelse av kandidaten ikke objektiv.

For å oppsummere har vi her sett to motstridende funn, på den ene siden er det flest menn i toppstillinger i norge, og basert på likhetseffekten kan det tenkes at menn ansetter menn. På den andre siden har utenlandske studier vist at det er flest kvinner som velger ut kandidater til jobbintervju, og dermed siler ut attraktive kvinner fordi de er sjalu. Det vi helt tydelig kan se, er at ansettelses prosessen i sterk grad psykologisk drevet, fra begge kjønn.

Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn?

Norske kvinner tjener 13,9 prosent mindre i måneden enn menn, skriver NRK basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. Hvorfor det er slik er det mange som forsøker å finne et svar på. Tidligere har man antatt at kvinner har lavere lønn fordi de opererer innen kvinnedominerte yrker. Det skal vise seg å ikke være riktig.

Den svenske Forskeren Charlotta Magnusson ved Instituttet for sosial forskning ved Universitetet i Stockholm, har gjort en undersøkelse som konkluderer med at kvinner med lønnsambiajoner bør skaffe seg et yrke med høy prestisje, der kjønnssammensettningen er jevn, i følge en artikkel fra Aftenposten.

Hun påpeker likevel at i noen prestisjeyrker er lønnsforskjellen hele 32 prosent. Dette forklares ved at menns arbeidsoppgaver består i større grad av mange tjenestereiser, krav til tilgjengelighet utenom kontortid og ubetalt overtidsbetalt.

Derimot viser en undersøkelse fra Universum Communications, gjort blandt økonomer og ingeniører, at lønnsforskjellene ikke kan forklares av ulik arbeidsmengde. Undersøkelsen viste at menn i snitt bare arbeider 1,8 timer mer i uken, enn hva kvinner gjør.

Forskerene forklarer en del av lønnsforskjellene med at menn i større grad ønsker å bygge opp en god privatøkonomi og oppnå en ledende posisjon. Mens kvinner i større grad er opptatt av balanse mellom privatliv, karriere og å bytte arbeidsgiver.

De trekker også frem to andre medvirkende årsaker

  1. Det er bedre betalt i privat sektor: 85 prosent av mennene jobber i det private, mens tallene for kvinnene var 75%.
  2. Lønn etter endt fødselspermisjon påvirkes i negativ retning. Av kvinnene sier 40 prosent at permisjonen har påvirket lønnen i negativ retning, mens kun 6 prosent av mennene sier det samme.

Likestilte arbeidsplasser har bedre arbeidsmiljø, og er mer effektive.

I en artikkel fra Universitas skriver de at likestilte arbeidsplasser har et bedre arbeidsmiljø og er mer effektive, fordi de ansatte rett og slett trives bedre. Ikke bare trives de ansatte bedre, men verdien av selskapet kan faktisk øke. I en studie fra NHH hadde bedrifter som økte kvinneandelen til 40 prosent, også økt verdien av selskapet.

Student og deltidsansatt i Trigger, Frida Marie Grande, tar i sitt blogginnlegg et oppgjør med «pølsefesten» i kommunikasjonsbransjen, og kommer med en konkret oppfordring:

La oss avslutte denne pølsefesten en gang for alle, og jobbe for at 2016 blir året der kvinnene i kommunikasjonsbransjen virkelig kommer til syne. Vi skal ikke la hvite menn med grått hår styre sjappa alene. Vi skal være med! 

Konklusjon

For å oppsummere kan vi si at begge kjønn er fulle av fordommer og sterotypier som ikke er sanne, og dermed påvirker kvinners mestringstro mer enn hva man hadde trodd. På samme måte, kan det tenkes at kvinner vegrer seg for å gå inn i forretningsverden, ettersom vi er farget av den generelle oppfattelsen av at det er suksessfulle menn som dominerer.

På en annen side har flere undersøkelser vist at kvinner har mindre lønn enn menn, selv om kjønnene jobber omtrent like mye. Forskjellene ligger i at menn i større grad er opptatt av god personlig økonomi og å oppnå en ledende posisjon, og kvinner med barn er mer opptatt av balanse mellom karriere og privatliv.

Jeg er helt enig med Grande at vi bør avslutte denne pølsefesten en gang for alle, og at vi kvinner må bli mer synlige. Spørsmålet er bare om vi skal følge guttas spilleregler, eller om vi skal forsøke å forandre de?

Det er ikke en kvinnekamp mot menn, det er heller en kvinnekamp mot oss selv.

Ved å være klar over våre egne fordommer oven for oss selv, og den psykologien som rår i arbeidslivet vil vi i større grad være i stand til å følge «guttas» spilleregler. Når studier viser at kvinner på mange områder presterer likt eller til og med bedre enn menn, hvorfor skal menn da stikke av med toppjobbene? Sagt på en annen måte, vi lar de stikke av med de, fordi vi ikke tør å innta «deres» bransje.

Vi  kan ikke bare gjemme oss bak fordommene, vi må heller tørre å stole mer på oss selv. 

Jeg oppfordrer kvinner til å ta på seg dressjakken, gå ut i forretningsverden med høy selvtillit og våge å tro vi kan oppnå både god lønn og en ledende posisjon, selvom vi har et medfødt fødselsorgan. Når kvinner sier at de dropper karrieren når de får barn så tror jeg ikke dette er rent frivillig, men fordi de ikke har noe valg.

«Vi hører ikke om noen kvinner som sier de ikke kan ta ut foreldrepermisjon fordi det ikke passer med jobben, mens det er et legitimt argument for menn», sier forsker forsker Sigtona Halrynjo ved ISF og Core, i en artikkel fra Dagsavisen. Og mens kvinnen trapper ned, fortsetter fedrene som før.

Dette kan også henge sammen med funnene fra Universum Communications, hvor kvinner i større grad er opptatt av balanse mellom karriere og privatliv.

Så kjære kvinner, brett opp ermene å krev mer av mannen deres, og krev deres plass i arbeidslivet.

 

-Cecilie Benedikte Henriksen

Følg meg i sosiale medier:

Google plus roundPinterest roundInstagram round  Twitter roundLinkedin round

Vil du vite mer om meg?

Klikk her om du vil vite mer om min arbeidskarriere

Klikk her om du vil se min CV i full versjon

Klikk her om du vil vite mer om hvem jeg er som person

Klikk her om du vil se flere oppgaver jeg har skrevet i forbindelse med studiene

Meld deg på mitt nyhetsbrev!
Som digital student eksperimenterer jeg mye på egenhånd. Denne gangen tar jeg for meg E-post markedsføring. Legg gjerne igjen e-post adressen din og bidra til min læring.
Det jeg lærer, deler jeg selvfølgelig med dere her på bloggen.